ΕΤΑΙΡEIΑ

H Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Νερών ιδρύθηκε το 2002. Τα ιδρυτικά της μέλη ήταν επιστήμονες που δραστηριοποιούνταν στην μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας νερών. Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ΔΕΥΑ, εταιρείες εμφιάλωσης, πανεπιστημιακά εργαστήρια, Δημόσια εργαστήρια, ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων κ.λ.π.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στην μικροβιολογική ποιότητα των υδάτων, στις επιπτώσεις της ποιότητας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, στις συνθήκες λειτουργίας των ειδικών εργαστηρίων ελέγχου των υδάτων και η διάδοση της γνώσης σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα.
Ειδικότερες μορφές δραστηριότητας προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ενδεικτικώς απαριθμούνται:

α) Η ενθάρρυνση και προαγωγή της έρευνας στο πεδίο του μικροβιολογικού ελέγχου των υδάτων και η συστηματοποίηση των επιστημονικών γνώσεων, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα.
β) Η επιμόρφωση των Ελλήνων επιστημόνων στον εν λόγω τομέα με την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και μαθημάτων.
γ} Η συλλογική εργασία και προσπάθεια των μελών της εταιρείας και η συνεργασία αυτών με κρατικούς ή διεθνείς φορείς, με ελληνικές ή αλλοδαπές ομοειδείς ενώσεις και επιστημονικά ιδρύματα.
δ) Η προβολή των δραστηριοτήτων των μελών της εταιρείας με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων.
ε) Η συμμετοχή της εταιρείας σε ερευνητικά προγράμματα και η διαχείριση της χρηματοδοτήσεως των προγραμμάτων αυτών.