Υδατοσταγονίδια


ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2000_60_odigia

  This document was prepared to update information in the Environmental Protection Agency’s (EPA)  Drinking Water Criteria Document on Legionella  (EPA 1985) and is intended to serve as an addendum to that report. see: legionella_human_health