Απόβλητα


Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις. ΚΥΑ….ΚΥΑ-145116

ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2000_60_odigia

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 pd51_fek_54a-2007_enarmonisi_602000

Μέθοδος, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων στη γεωργία. Με την απόφαση αυτή εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με την ΟΔΗΓΙΑ 86/278/ΕΟΚ (του 1986). kya-80568_4225_91

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.1650/1986 και για να επιτευχθεί η εναρμόνιση με τις διατάξεις της ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του Περιβάλλοντος και η Δημόσια Υγεία από τη διάθεση αστικών λυμάτων και λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς φορείς. KYA-5673-97

Νέα εγκύκλιος για τη διάθεση υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος 2009-egkyklios-diathesiygron

Τροποποίηση περί διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση…fek_2008_2089

Η παρούσα οδηγία αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την απόρριψη αστικών λυμάτων και την επεξεργασία και την απόρριψη λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αυτών των λυμάτων.91_271

Selected from papers presented at the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3 -6 September 2001, Ermoupolis, Syros island, Greece. The sustainable management of water resources often requires the identification of wastewater as a valuedsource of water. Although the benefits of wastewater reuse and reclamation have increased significantlyin Europe because of the advances in effectiveness […]

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών 41633_291