Εμφιαλωμένα νερά


ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 2000_60_odigia

Νέα Εγκύκλιος για τον έλεγχο της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών. ele-emf-20090724

Σύντομα κοντά σας.