Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη των επιστημονικών δεδομένων που αφορούν στην μικροβιολογική ποιότητα των υδάτων, στις επιπτώσεις της ποιότητας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, στις συνθήκες λειτουργίας των ειδικών εργαστηρίων ελέγχου των υδάτων και η διάδοση της γνώσης σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα.

Ειδικότερες μορφές δραστηριότητας προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ενδεικτικώς απαριθμούνται:

α) Η ενθάρρυνση και προαγωγή της έρευνας στο πεδίο του μικροβιολογικού ελέγχου των υδάτων και η συστηματοποίηση των επιστημονικών γνώσεων, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα.

β) Η επιμόρφωση των Ελλήνων επιστημόνων στον εν λόγω τομέα με την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και μαθημάτων.

γ} Η συλλογική εργασία και προσπάθεια των μελών της εταιρείας και η συνεργασία αυτών με κρατικούς ή διεθνείς

φορείς, με ελληνικές ή αλλοδαπές ομοειδείς ενώσεις και

επιστημονικά ιδρύματα.

δ) Η προβολή των δραστηριοτήτων των μελών της εταιρείας με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και με την έκδοση

περιοδικών ή άλλων εντύπων.

ε)Η συμμετοχή της εταιρείας σε ερευνητικά προγράμματα και η διαχείριση της χρηματοδοτήσεως των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 3

ΜΕΛΗ -ΚΤΗΣΗ -ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Όλοι οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές της Εταιρείας με την υπογραφή του παρόντος αποκτούν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας. Άλλα μέλη γίνονται δεκτά εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και διετή τουλάχιστον εμπειρία και ενεργό απασχόληση, στο γνωστικό αντικείμενο της μικροβιολογίας υδάτων.

2.  Οι επιθυμούντες να εγγραφούν ως μέλη υποβάλλουν έγγραφη αίτηση, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστημονική τους εξειδίκευση και εμπειρία, καθώς και από πρόταση δύο μελών της εταιρείας. Η αίτηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη ελεύθερη κρίση του.

3.  Όλα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και στις εκδηλώσεις της, για τις οποίες καλούνται έγκαιρα. Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα να .μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ψηφίζουν με μία μόνο ψήφο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4.Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.Κάθε μέλος υποχρεούται να μην ενεργεί αντίθετα με το Καταστατικό, να προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας, να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες της συναδελφικής δεοντολογίας προς τα άλλα μέλη, να μετέχει στις δραστηριότητες της Εταιρείας, να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, που είναι: α}η καταβολή εφάπαξ ποσού για δικαίωμα εγγραφής, β)η καταβολή ετήσιας συνδρομής, που καταβάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου. Τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των μελών καθορίζονται και ανακαθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.  Η ιδιότητα του μέλους χάνεται: α) με τον Θάνατο αυτού, β)με την αποχώρηση του, με δήλωση του σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 ΑΚ, και γ) με την διαγραφή του, για την οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, μετά από πρόταση του Δ. Σ, ή οποιουδήποτε μέλους του σωματείου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την διαγραφή, δ) με την διαγραφή του, λόγω μη καταβολής της συνδρομής πέραν των δύο (2) ετών, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.  Μέλη που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους γίνονται ανενεργά και τα μέλη αυτά στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη αυτά μπορούν να καταστούν και πάλι ενεργά, εφόσον εκπληρώσουν όλες τις καθυστερούμενες υποχρεώσεις τους,

8.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους σε άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή συνεισέφεραν στους

σκοπούς της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά δικαιούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις και της Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας είναι: Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, κάθε άλλη εκούσια εισφορά των μελών, κάθε προσφορά τρίτου και τέλος κάθε άλλη πρόσοδος ή χρηματοδότηση, την οποία η διοίκηση της Εταιρείας θα εξασφαλίσει.

Άρθρο 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/ το1^ Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. Το Δ. Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της Εταιρείας και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή του. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, παρατείνεται όμως αυτομάτως και πέραν της τριετίας μέχρι την εκλογή νέου. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως.

2.              Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. χάνεται :α) με τον θάνατο, β) με παραίτηση, γ) με απώλεια με οποιοδήποτε τρόπο, της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου, δ) με διαγραφή., η οποία επέρχεται με απόφαση του Δ. Σ. σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του μέλους από πέντε τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του. Για την λήψη της απόφασης για την διαγραφή δεν μετέχει το υπό διαγραφή μέλος. Σε περίπτωση μειώσεως του αριθμού των μελών ίου γ«χ έναν από τους ανωτέρω λόγους, τις κενές θέσεις καταλαμβάνουν τα επιλαχόντα κατά τις αρχαιρεσίες μελή, κατά την σειρά εκλογής τους.

3. Το Δ.Σ. διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις, την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας τακτικώς τουλάχιστον κάθε και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προς εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει την συμμετοχή ή την συνεργασία της Εταιρείας με άλλους φορείς.

4.  Το Δ. Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικός τουλάχιστον κάθε τετράμηνο, εκτάκτως κάθε φορά που κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5.  Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. διευθύνει τις εργασίες αυτού και εκπροσωπεί το Σωματείο σύμφωνα με τα ορίζουσα στο άρθρο 5, Ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και τα αντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται, από τον Αντιπρόεδρο. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και της Γ.Σ. και εκδίδει αντίγραφα, συνυπογράφων αυτά μετά του Προέδρου. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο  νεώτερος των συμβούλων. Ο Ταμίας φροντίζει για την διαχείριση των πόρων του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία του Ταμείου και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής.

Άρθρο 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία ενώπιον όλων, κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε αρχής, διοικητικής, δικαστικής, δημόσιας ή δημοτικής κ.λ.π. εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται γι’αυτό ιδιαίτερη εξουσιοδότηση ή απόφαση. Αντί του Προέδρου, το Δ. Σ. μπορεί να αναθέσει με απόφαση του σε οποιοδήποτε μέλος του την εκπροσώπηση του Σωματείου.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλα τα μέλη και τα όργανα της Εταιρείας. Συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο, και εκτάκτως όποτε κρίνει το Δ,Σ. ή το ζητήσει εγγράφως τα ένα τέταρτο τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την σύγκληση αποστέλλεται από το Δ.Σ. σε κάθε μέλος, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο. τόπος, η μέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός μιας εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.

3. Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ. Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος. Χρέη γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Γραμματέας του Δ. Σ. και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο κατά το άρθρο 4 αναπληρωτής του.

4.    Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή εκτός αν πρόκειται περί λήψεως αποφάσεως: α)εκλογής μελών του Δ.Σ. β) επί προσωπικών θεμάτων, οπότε η ψηφοφορία γίνεται μυστική. Σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά μέλος, αυτό απέχει υποχρεωτικά από την ψηφοφορία. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, εξαιρέσει των αποφάσεων για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για την διάλυση της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται η ειδική πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος.

5.    Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση και αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τον απολογισμό, την οικονομική διαχείριση και την διοίκηση του Σωματείου και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εφόσον λήγει η θητεία τους.

6.  Προκειμένου να εκλεγεί Δ.Σ. και Ε.Ε. εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από μέλη που δεν θέτουν υποψηφιότητα, η οποία επιμελείται της ψηφοφορίας και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της.

7.  Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών καταρτίζεται από το Δ. Σ. ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική αναγραφή των μελών, που υποβάλλουν με γραπτή αίτηση τους, υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Το ψηφοδέλτιο διανέμεται στα μέλη που

έχουν δικαίωμα ψήφου, τα οποία θέτουν μέχρι επτά {7) σταυρούς μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων του Δ.Σ. και μέχρι τρεις· (3) σταυρούς μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων της Ε. Ε. Οι επτά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν περισσότερους σταυρούς εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τα τρία μέλη της Ε.Ε. Για τις αρχαιρεσίες η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό.

Άρθρο 8

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτοχρόνως με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και ακολουθούν τη θητεία του. Ο αρχαιότερος (ως μέλος της Εταιρείας) -των τριών προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου και υποβάλλει έκθεση για τον σκοπό αυτό για να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του για να προωθήσουν, να διαχειριστούν και να μελετήσουν θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος και η διάλυση της Εταιρείας δύναται να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία

των μισών πλέον ενός των μελών, που έχουν εκπληρώσει προς αυτήν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η απόφαση για διάλυση της Εταιρείας πρέπει να ορίζει και για την τύχη της περιουσίας της, η οποία σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.

Άρθρο 10

Το παρόν καταστατικό, το οποίο περιέχει δέκα (10) άρθρα, εγκρίθηκε από την Συνέλευση των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας και θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2002

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ονοματεπώνυμο-Πατρώνυμο Διεύθυνση Υπογραφή

1.ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου, Ικτίνου 2, Μυτιλήνη

2.ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, Αγίας Σοφίας 70, θεσσ/νικη.

3.ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου, Βασ. Σοφίας 104, Αθήνα

4.ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου, Χρ.Σμύρνης 88, Ηλιούπολη

5. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου, Σωστράτους 7, Πάτρα

6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Βασιλείου, φιλοποίμενος,3 θεσ/νίκη

7. ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ του Πέτρου, Αχελώου 74, Πάτρα

8. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Μιχαήλ, Αγιάσος Λέσβου

9. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Πέτρου, Αχελώου 74, Πάτρα

10.     ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου, Ιωαννίνων 63, Χαλάνδρι

11.     ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ MOΣXOYAA του Γεωργίου, Λ.Δημοκρατίας 97Α, Ηράκλειο

12.     ΣΟΛΟΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου 1, θεσ/νίκη

13.     ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ του Ευριπίδη, Πιπίνου 3, Δάφνη

14.     ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου, Αγ. Αναργύρων 59 Αθήνα

15.     ΜΠΟΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου, Άγρας 13, Αθήνα

16.     ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Θεμιστοκλή, Κοσμά μπαλάνου 39, Αθήνα

17.     ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος, Ηρ.Πολυτεχνείου 60Α, Πάτρα

18.     ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου, Ιων. Δραγούμη 74, Αλεξ/πόλη

19.     ΤΣΙΜΠΟΥΞΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Σαράντη, Διαγώρα 26Β, Πάτρα

20.     ΤΖΙΟΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Πολύμερου, Θ.Λ’πσα 8, θεσ/νίκη*

21.     ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη, Πρασακάκη 14, θεσ/νίκη

22.     ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου, Λεσβιακής Ανοιξης· 2, Μυτιλήνη

23.     ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ-ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Γεωργίου, Στουρνάρα 32, Αθήνα

24. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου, Μεταμορφώσεως 42, Α.Περαία θεσσ/νίκης.

25.    ΧΡΟΝΗΣ ΕΥΕΤΑΘΙΟΣ του Νικολάου, Αν.Θράκης 6, Μαΐστρος Αλεξ/πόλη

26.    ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Λαζάρου, Μητροπόλ.Ιωσήφ 9, θεσ/νίκη