Απόβλητα


1. Επιτρέπεται η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις  επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος μόνον κατόπιν αδείας συμφώνως προς το  άρθρον 14 της παρούσης και εφ’ όσον αποφεύγονται: α) Η δημιουργία κινδύνων δια την Δημοσίαν Υγείαν, ως μολύνσεων, οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων β) Η αλλοίωσις των φυσικών, χημικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων εν γένει […]

Most reuse programs operate within a framework of regulations that must be addressed in the earliest stages of planning. A thorough understanding of all applicable regulations is required to plan the most effective design and operation of a water reuse program and to streamline implementation. Regulations refer to actual rules that have been enacted and […]